Share Hlasování

Poll odkaz

500 px
350 px
250 px
Náhled

widget náhled:

Šířka - px výška - px

Zavřít náhled
! Používátě nepodporovaný prohlížeč Vaše současná verze prohlížeče není pro Tolunu optimalizována, doporučujeme vám nainstalovat si nejnovější verzi Nainstalovat
Abychom vylepšili tyto stránky, mohou vám být do počítače naistalovány cookies. Pro více informací a výběr správného typu cookies navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky používání a členství

 

Vítejte na internetové stránce Toluna.com (dále jen „tato stránka“). Používáním této stránky, přihlášením za člena, účastí v programu Body Toluna pro členy (dále „body“ nebo „body Toluna“) nebo účastí v průzkumu trhu nebo studii prováděné přímo společností Toluna nebo jejím prostřednictvím (dále jen „průzkum“ a souhrnně „průzkumy“) vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání a členství (dále jen „podmínky“). Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto stránku nepoužívejte.

Společnost Toluna si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odebírat části těchto podmínek včetně zásad o ochraně osobních údajů. Je vaší povinností pravidelně si ověřovat, zda se tyto podmínky nezměnily. Budete-li tuto stránku používat dál i po zveřejnění takových změn, bude to znamenat, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Pod podmínkou souhlasu s těmito podmínkami vám společnost Toluna poskytuje osobní nevýhradní nepřevoditelné omezené právo přístupu na tuto stránku a jejího používání.

Podmínky pro získání členství

Členství ve všech panelech společnosti Toluna je zdarma a je nabízeno pouze fyzickým osobám (nikoli právnickým osobám), které jsou starší 13 let, případně starší než minimální věk požadovaný v takovýchto případech ve vaší zemi. Členství v některých panelech může být omezeno vyšším věkem nebo pouze na určitý region či zemi. Jestliže vám ještě nebylo osmnáct (18) let a získáte nějakou výhru nebo vám budou proplaceny body v rámci programu Body Toluna nebo nějakého jiného programu společnosti Toluna nabízejícího odměny, bude odměna vyplacena vašemu zákonnému zástupci. Můžete mít pouze jeden účet.

Registrace a hesla

Přístup na tuto stránku je sice možný i bez členské registrace v některém z panelů společnosti Toluna, avšak k založení účtu na vaše jméno a řádnému připisování bodů na váš účet je nutné vyplnit online přihlášku. Abyste si mohli otevřít členský účet, musíte společnosti Toluna sdělit úplné a platné kontaktní údaje, např. celé jméno, adresu bydliště, platnou e-mailovou adresu a další požadované údaje. S vaším účtem musí být spojena jedinečná a platná e-mailová adresa a heslo.

Zavazujete se, že při registraci uvedete přesné, aktuální a úplné údaje a že je budete následně aktualizovat, aby byly vždy přesné. Jestliže neuvedete přesné a úplné osobní údaje nebo je nebudete aktualizovat tak, aby byly vždy přesné a úplné, bude vám moci společnost Toluna ukončit nebo pozastavit členství nebo vám případně propadnou body.

K založení účtu a přístupu na něj můžete použít pouze jedno (1) heslo. Nesmíte používat heslo majitele jiného účtu ani nikomu umožnit, aby z jakéhokoli důvodu použil vaše heslo. Za bezpečnost vašeho uživatelského jména a hesla a veškerou aktivitu, která se uskuteční prostřednictvím vašeho členského účtu, ať už bude oprávněná, nebo ne, odpovídáte výhradně vy. Společnost Toluna nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou tím, že bude vaše heslo použito třetí osobou, ledaže by takové neoprávněné použití hesla bylo přímo zapříčiněno její hrubou nedbalostí nebo jejím podvodným jednáním. Zavazujete se, že o neoprávněném použití nebo zneužití vašeho členského účtu budete společnost Toluna neprodleně informovat.

Jestliže zapomenete heslo, budete moci společnost Toluna požádat o zaslání hesla e-mailem, abyste měli znovu přístup na svůj účet. Podmínkou je, že v e-mailu uvedete své uživatelské jméno a že použijete e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci (případně novou e-mailovou adresu, pokud jste ji později aktualizovali).

Tím, že se stanete členem některého z panelů společnosti Toluna, souhlasíte s tím, že vám budou e-mailem zasílány pozvánky do průzkumů prováděných společností Toluna nebo jejími partnery. Společnost Toluna ale nezaručuje žádný minimální počet pozvánek ani to, že vůbec nějakou dostanete. Účast v průzkumech je zcela dobrovolná stejně jako uvádění údajů, z nichž je možné zjistit vaši totožnost.

Vzájemný vztah

Za zajištění počítačového vybavení a komunikačních služeb, které jsou nezbytné k připojení a přístupu na tuto stránku, odpovídáte vy. Souhlasíte s tím, že vaším členstvím v některém z panelů společnosti Toluna ani vyplněním některého z průzkumů pro společnost Toluna nebo její zákazníky nevzniká mezi vámi a společností Toluna vztah založený na zastupování nebo partnerství ani pracovněprávní vztah a že průzkumy vyplňujete výhradně jako nezávislá třetí osoba. Souhlasíte také s tím, že body a případné další pobídky, které dostanete za vyplnění průzkumů, budou jedinou odměnou, kterou za vyplnění průzkumů získáte.

Kodex chování členů:

Toluna je internetová komunita, jejímž cílem je umožnit vám, aby byl váš hlas slyšet a abyste mohli velkým výrobcům a poskytovatelům služeb říci, co si myslíte. Žádáme vás proto, abyste se při používání internetové stránky Toluna a zveřejňování obsahu na ní nebo v naší komunitě řídili těmito pravidly:

 • Buďte k sobě zdvořilí a respektujte názory druhých. Chovejte se způsobem, který přispěje k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro všechny uživatele.
 • Nezveřejňujte:
  • Materiály, které schvalují protiprávní jednání nebo vyjadřují politické, náboženské nebo ideologické přesvědčení.
  • Osobní útoky ani žádné obscénní, vulgární, protiprávní, záměrně škodící, hanlivé, vyhrožující, pomlouvačné, obtěžující, nactiutrhačné, nepravdivé a zavádějící příspěvky nebo příspěvky, které narušují něčí soukromí.
  • Reklamu, nabídky a žádosti - Nevyužívejte žádnou z částí komunity k nakupování zboží a služeb, k žádostem o peníze ani k propagaci a prodeji výrobků a služeb někomu dalšímu. Nezveřejňujte například žádné reklamy, doporučení, propagační materiály, nevyžádanou poštu („spam“), řetězové dopisy, nabídky pyramidového prodeje ani žádné jiné nabídky a žádosti.
  • Obsah, který porušuje patent, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví třetí osoby.
  • Nic, z čehož plyne nebo by mohlo plynout, že to, co děláte, děláte se souhlasem společnosti Toluna nebo jejích odběratelů.
 • Průzkumu trhu se účastněte pouze v dobré víře, například neuvádějte nesprávné odpovědi, nesnažte se průzkum dokončit co nejrychleji nebo neodpovídejte na všechny otázky stejně. Společnost Toluna si vyhrazuje právo nepřidělit vám body, jestliže se bude oprávněně domnívat, že jsou vaše odpovědi v průzkumu trhu nepravdivé nebo nejsou dobře uvážené.
 • Do kterékoli části této stránky vstupujte a používejte ji výhradně pro osobní, nekomerční účely.
 • Do kterékoli části této stránky vstupujte a používejte ji tak, aby tím nebyly porušovány platné vnitrostátní i mezinárodní právní předpisy, úmluvy apod.
 • Neprodávejte nikomu body Toluna, nevyměňujete je za nic, neobchodujte s nimi ani se jinak nesnažte docilovat zisku tím, že někomu umožníte přístup k vašim bodům Toluna.
 • Nepředstírejte, že jste někdo jiný, např. zaměstnanec, zástupce nebo zákazník společnosti Toluna nebo nějaký jiný člen komunity Toluna, ani se nijak jinak nesnažte klamně vylíčit svůj vztah s nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobou, např. zobrazováním obsahu této stránky nebo její části na jiných internetových stránkách (tzv. framing), abyste vyvolali zdání, že jste nějak spojeni s naší společností nebo že s vaším jednáním pro nějaké účely souhlasíme.
 • Bez našeho předchozího písemného souhlasu nezveřejňujte v žádných médiích obsah průzkumů nebo této stránky ani na ně neodkazujte.
 • Neshromažďujte a neukládejte osobní údaje o jiných členech.
 • Nesnažte se získat přístup ke službám nebo do částí stránky, do nichž nemáte přístup.
 • K přístupu na stránku a stahování dat ze stránky nepoužívejte roboty, spidery, scrapery ani jiné automatické nástroje nebo rozhraní, pokud vám je sami neposkytneme.
 • Neposílejte nám nebo na tuto stránku škodlivé, nezákonné, podvodné nebo narušující kódy, např. viry, „spyware“, „adware“ nebo jiné kódy, které mohou mít na tuto stránku nebo jeho příjemce nepříznivý vliv nebo spouštět procesy, např. útok typu odmítnutí služby, které mohou pro infrastrukturu této stránky představovat významnou zátěž nebo narušovat její řádné fungování, a nesnažte se jimi nás nebo tuto stránku (a ani žádný jiný systém a nikoho jiného) ani nijak jinak ovlivňovat.
 • Nezveřejňujte na stránce zprávy, které dostanete od technické podpory společnosti Toluna.
 • Při komunikaci s technickou podporou společnosti Toluna nepoužívejte obscénní a vulgární výrazy, nesnažte se nikomu škodit, o nikom se nevyjadřujte hanlivě, nikomu nevyhrožujte, nikoho neurážejte, neobtěžujte a nepomlouvejte a neuvádějte nepravdivé nebo zavádějící údaje.
 • Nedělejte nic, co by mohla naše společnost oprávněně považovat za nevhodné nebo nepatřičné.

Nedodržování tohoto kodexu chování může vést k ukončení vašeho členského účtu a propadnutí bodů.

Důvěrnost průzkumů

Zákazníci společnosti Toluna vám mohou v rámci průzkumů sdělit důvěrné nebo soukromé informace a podklady. Tyto informace a podklady zůstávají výhradním vlastnictvím osoby, která je jejich vlastníkem. V případě důvěrných informací se může jednat například o nápady nebo návrhy na nové výrobky, návrhy obalů, návrhy reklam, filmové nebo televizní upoutávky a s nimi související texty, obrázky, videa a zvuky. Abyste se mohli stát členy, zavazujete se, že s veškerým obsahem a podklady, které získáte v rámci průzkumů, jichž se zúčastníte, budete nakládat jako s důvěrnými informacemi a nebudete je sdělovat třetím osobám ani je využívat pro žádné jiné účely než výhradně pro vyplnění průzkumu. Jestliže tento závazek porušíte, bude vám vedle propadnutí bodů a ukončení uživatelského účtu hrozit i peněžní postih ze strany společnosti Toluna nebo jejího zákazníka za škodu, kterou jí, resp. mu tím způsobíte.

Zásady ochrany osobních údajů

K získání lepší představy o tom, jak společnost Toluna shromažďuje, využívá a sdílí osobní údaje, si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete tady. Obsah zveřejňovaný členy a licence k němu

Společnosti Toluna tímto udělujete nevýhradní časově ani jinak neomezené celosvětové bezplatné právo na využívání veškerého obsahu, který na tuto stránku umístíte, a to k jakémukoli účelu, např. právo takový obsah upravovat, kopírovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, modifikovat, šířit, vytvářet z něj odvozená díla nebo ho rozvíjet a předávat ho třetím stranám. Za veškerý obsah, který použijete, uložíte, zveřejníte nebo odešlete na tuto stránku, včetně našich diskusních fór a průzkumů, jichž se zúčastníte, odpovídáte výhradně vy, nikoli společnost Toluna. Jste také povinni získat případná nezbytná povolení a souhlasy k tomu, abyste mohli takový obsah zveřejnit.

Body Toluna

Co jsou body?

Společnost Toluna si váží názorů svých členů a jako uznání jim nabízí pobídky v podobě kreditů, tzv. „bodů“, které jim jsou připisovány na účet vedený u společnosti Toluna. Body je možné vyměnit za vouchery, odměny nebo účast na slosováních za podmínek, které jsou uvedeny níže.

Získávání bodů

Body budou na váš účet připisovány pouze za účast na aktivitách a akcích schválených společností Toluna, např. za registraci jako účastníka panelové diskuse, vyplnění demografického profilu nebo vyplnění kvalitativního nebo kvantitativního průzkumu trhu pořádaného společností Toluna, a výhradně v souladu s konkrétní nabídkou odměny zveřejněnou u jednotlivé aktivity nebo akce. Konkrétně můžete body získávat takto:

 • Vyplnění průzkumu: Body získáte za každý vyplněný průzkum, jehož se budete moci zúčastnit. Počet bodů je u každého průzkumu jiný.
 • Vyplnění průzkumu osobních zájmů (profilu): Účastníci panelových diskusí mohou získat další body za vyplnění členského profilu. Každý vyplněný profil má hodnotu 100 bodů.

Kromě toho získáte také možnost účasti na měsíčních slosováních o peněžité výhry (viz oficiální pravidla níže). Upozorňujeme, že z praktických důvodů budou některé výhry vypláceny formou dárkových poukazů platných všude, kde jsou přijímány.

Lhůta pro připsání kreditů k získání bodů nebo pro účast na slosování závisí na průzkumu. U některých průzkumů jsou kredity připisovány velmi rychle, nejpozději během několika málo dnů, u jiných až po skončení průzkumu.

O bodech připisovaných na váš účet a odepisovaných z něj vede společnost Toluna záznamy a umožňuje ověřit si stav účtu po přihlášení na internetové stránce „Vaše body“. I když společnost Toluna dělá vše pro to, aby byly body na účty připisovány správně, jste povinni si sami ověřovat, zda vám byly body na účet připsány správně. Budete-li se domnívat, že jsou částky pobídek připsané na váš účet nesprávně, informujte o tom společnost Toluna e-mailem do 60 dnů od zjištění údajné chyby a uveďte podrobné zdůvodnění, proč si myslíte, že jde o chybu. K e-mailu přiložte veškeré důležité podklady, z nichž vyplývá, že došlo k chybě. Přijatou reklamaci prověříme a do třiceti (30) dnů vám sdělíme, zda bude počet bodů připsaných na váš účet opraven, nebo zda zůstane stejný. Budeme-li potřebovat na vyřešení reklamace víc času, sdělíme vám to a o reklamaci pak rozhodneme, jak nejdříve to bude možné. Rozhodnutí o reklamaci je konečné.

Proplácení bodů

Získané body můžete uplatnit v nabídce „Objevovat“ kliknutím na „Centrum odměn“. Zobrazí se vám kompletní seznam odměn, které jsou dostupné ve vaší zemi.

Body jsou udělovány za vyplnění průzkumu, vyplnění osobního profilu a účast na dalších soutěžích a aktivitách na této stránce. Jestliže požádáte o výplatu ve formě poukazu, dostanete do osmi týdnů od doručení žádosti poukaz poštou nebo vám elektronickou cestou sdělíme kód poukazu. Aby nedošlo ke zbytečnému prodlení při doručování, zkontrolujte si, zda máte v profilu uvedenou správnou adresu. Jestliže jsou odměny podle platných právních a jiných předpisů zakázány, jsou neplatné, případně budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky platných právních a jiných předpisů.

Poukazy

Pokud vyměníte své body za papírové poukázky, Toluna pošle tyto papírové poukázky na doručovací adresu, kterou jste uvedli v online registračním formuláři. Toluna zašle pouze jednu papírovou poukázku. Pokud papírovou poukázku neobdržíte a my na základě posouzení rozhodneme, že máte nárok na náhradu, bude takováto náhradní poukázka elektronická. Člen musí požádat o opětovné zaslání chybějící poukázky do 3 měsíců od data zpracování poukázky. Toluna nevyřizuje stížnosti podané po uplynutí těchto 3 měsíců. Prosím ujistěte se, že vaše doručovací adresa na vašem účtu je správná a kompletní. V opačném případě, pokud se nám poukázka vrátí, bude úhrada dalších nákladů připsána vám.

Platnost bodů

Body připisované na účet jsou platné jeden rok a čtyři měsíce (16 měsíců) od data jejich získání. Nebudou-li do té doby využity, automaticky propadnou a budou z vašeho účtu vymazány. K mazání bodů dochází vždy ke konci měsíce, obvykle 28. dne v měsíci. Příklad: Body získané 15. března 2015 budou z účtu vymazány 28. července 2016, jestliže je do té doby nevyužijete. Po vypršení platnosti už body nelze převádět na hotovost.

Všechny body také okamžitě přestanou platit a propadnou v případě, že zrušíte účet u společnosti Toluna nebo se váš účet změní na „neaktivní“. Podmínkou aktivního členství je, že se přihlásíte za člena a v následujících 12 měsících po registraci, resp. později alespoň jednou za posledních 12 měsíců se zúčastníte nějakého průzkumu nebo jiné aktivity na této stránce. O zrušení a propadnutí bodů vás společnost Toluna nebude informovat. Společnost Toluna si vyhrazuje právo platnost těchto pravidel pro zrušení a propadnutí bodů podle vlastního uvážení pozastavit.

Nevhodné chování, podvodné jednání a oprava chyb na účtu

Společnost Toluna si vyhrazuje právo sledovat veškeré úkony, které členové provádějí s body Toluna. Bude-li to vyžadováno ze zákona, porušíte-li výše uvedený kodex chování nebo bude-li váš účet vykazovat známky podvodného jednání, zneužití či jiné podezřelé aktivity, může se stát, že váš členský účet bude ukončen a získané body propadnou. Dopustíte-li se nějakého podvodného jednání, vyhrazuje si společnost Toluna právo podniknout nezbytné právní kroky a v nezbytném případě vám i zabavit odměnu, která bude považována za výsledek takového jednání. Budete také povinni nahradit společnosti Toluna finanční ztrátu, např. náklady na soudní spor nebo vzniklou škodu, a v budoucnu už nebudete moci získávat žádné další body Toluna.

Nebude-li se na vašem účtu zobrazovat správný zůstatek bodů, vyhrazuje si společnost Toluna právo chybu opravit. Jestliže vám budou body přiděleny omylem nebo se budete domnívat, že na vašem účtu došlo k nějaké podezřelé aktivitě, informujte o tom neprodleně společnost Toluna. Zjistí-li, že jste se stali obětí podvodu, budou vám získané body převedeny na nový členský účet.

Převádění

Body nemají žádnou peněžitou hodnotu a není možné je postupovat třetí osobě, převádět je na ni nebo je zastavovat v její prospěch. S odměnami a body, které v programu získáte, nejsou spojena žádná vlastnická práva ani jiné právní nároky.

Trvání programu a změny pravidel

Možnost využít získané body se může změnit v případě, že se změní podmínky. Bude-li program ukončen nebo zruší-li společnost Toluna vaše členství z jiného důvodu než pro porušení těchto podmínek, budete mít od data ukončení/zrušení už jen 30 dnů na to, abyste uplatnili všechny získané body. O změnách v podmínkách se vás budeme snažit informovat, avšak neponeseme odpovědnost za to, že se o nich nedozvíte. Nabízené odměny a počet bodů nezbytný k získání určité odměny se mohou měnit i bez předchozího oznámení. Odměny jsou poskytovány pod podmínkou dostupnosti.

Duševní vlastnictví společnosti Toluna

Tato stránka je chráněna zákony o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Zavazujete se, že je budete dodržovat. Veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Toluna nebo osoby, které jí poskytly licenci.

Logo a ochranné známky „TOLUNA“ a „TOLUNA.com“ jsou ochranné nebo zapsané ochranné známky společnosti Toluna nebo jejích dceřiných a sesterských společností. Veškeré ostatní ochranné známky, značky služeb, loga a obchodní názvy používané na této stránce jsou vlastnictvím společnosti Toluna nebo jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

„Obsahem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí například veškeré texty, návrhy, grafické prvky, obrázky, zvukové soubory, animace, videa, rozhraní, software, kódy a jejich výběr a uspořádání na této stránce. Na veškerý obsah na této stránce se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, případně je jeho ochrana zajištěna smluvně či jinak. Práva k duševnímu vlastnictví vlastníme my, případně osoby, které nám poskytly licenci. Bez našeho předchozího souhlasu poskytnutého jinak než elektronickou cestou nesmí být obsah kopírován, šířen, znovu publikován, ukládán, zveřejňován ani jiným způsobem přenášen kromě případů, kdy je to v souladu s výslovnými ustanoveními těchto podmínek. Změnou nebo použitím materiálů pro jakékoli jiné účely může dojít k porušení práv k duševnímu vlastnictví. Uživatelé nezískávají vlastnické právo ke kopiím ani žádná jiná práva k duševnímu vlastnictví. Veškerá taková práva zůstávají v našem vlastnictví. © TOLUNA. Všechna práva vyhrazena.

Zřeknutí se záruk

Využíváním programu Body Toluna berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Toluna není banka nebo jiný typ finanční instituce a že „body“ připisované na váš účet nejsou skutečné peněžní vklady, nejsou úročeny a jedná se pouze o účetní položky, které zakládají nárok na připsání bodů v určité výši, pokud je uplatníte v souladu s těmito podmínkami používání. Dále souhlasíte s tím, že částky na vašem účtu můžete uplatňovat pouze způsobem a v souladu s postupy, které jsou popsány v těchto podmínkách používání, které se mohou kdykoli změnit. Společnost Toluna nenese odpovědnost za jednání třetích stran, např. vydavatelů dárkových karet, poukazů nebo jiných odměn vyměňovaných za body.

Souhlasíte výslovně s tím, že tuto stránku a program Body Toluna používáte výhradně na vlastní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že tato stránka, veškeré informace, které jsou na ní uváděny, služby, které jsou jejím prostřednictvím nabízeny, její funkce i program Body Toluna jsou společností Toluna, její mateřskou společností, jejími sesterskými a dceřinými společnostmi, jejími právními nástupci nebo nabyvateli, dodavateli či zástupci poskytovány tak, jak jsou, a tak, jak jsou dostupné. Společnost Toluna neodpovídá za typografické chyby (překlepy) bez ohledu na jejich zdroj. Společnost Toluna ani netvrdí a nezaručuje se, že informace přístupné na této stránce jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost Toluna, její sesterské a dceřiné společnosti a další poskytovatele tímto zprošťujete veškeré odpovědnosti za proplácení a čerpání odměn, a to i v případě, že bude odměna po převzetí ztracena, odcizena nebo zničena.

SPOLEČNOST TOLUNA SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI, PODMÍNEK A POVINNOSTÍ, NAPŘ. ZÁRUKY, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK: (a) V SOUVISLOSTI S PRODEJNOSTÍ, VHODNOSTÍ K URČITÉMU ÚČELU NEBO POUŽITÍ, VÝSLEDKY, PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ, OCHRANOU DŮVĚRNOSTI NEBO ZABEZPEČENÍM INFORMACÍ A (b) VZNIKLÝCH NEBO VYTVOŘENÝCH NA ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁNÍ PRO OBCHODNÍ ÚČELY, V RÁMCI OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI PLNĚNÍ.

SPOLEČNOST TOLUNA SE DÁLE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH POVINNOSTÍ, KTERÉ BY MOHLA VŮČI VÁM MÍT NAPŘÍKLAD V SOUVISLOSTI S ŘÁDNOU PÉČÍ, ŘÁDNÝM PROVEDENÍM, OCHRANOU PŘED POČÍTAČOVÝMI VIRY NEBO VYVAROVÁNÍ SE NEDBALÉHO JEDNÁNÍ. SPOLEČNOST TOLUNA DÁLE NETVRDÍ, ŽE MÁ VLASTNICKÉ PRÁVO K CELÉ STRÁNCE, A NEZARUČUJE SE, ŽE BUDETE MOCI NERUŠENĚ VYUŽÍVAT VEŠKERÉ ČÁSTI STRÁNKY ANI ŽE TÍM NEBUDE DOCHÁZET K PORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TOLUNA ANI JEJÍ SESTERSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI NEPONESOU VŮČI VÁM ANI NIKOMU JINÉMU ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ A NÁHODNÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁSLEDNÉ ANI JINÉ OBDOBNÉ OBECNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU NEBO NARUŠENÍ SOUKROMÍ, ZTRÁTU NEBO NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI DAT, NESPLNĚNÍ NĚJAKÉ POVINNOSTI (NAPŘ. POVINNOSTI JEDNAT V DOBRÉ VÍŘE, POVINNOSTI ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ NEBO ZABRÁNĚNÍ NEDBALÉMU JEDNÁNÍ) ANI ŽÁDNÉ JINÉ PODOBNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VZNIKNOU Z PORUŠENÍ ČI JINÉHO ASPEKTU UJEDNÁNÍ NEBO TÉTO STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST TOLUNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA, A I V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (NAPŘ. NEDBALÉHO JEDNÁNÍ), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKU NEBO UVEDENÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TOLUNA, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍCH SESTERSKÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ A NABYVATELŮ, DODAVATELŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ SKUTEČNÁ MALOOBCHODNÍ HODNOTA OPRÁVNĚNÉ ODMĚNY, O KTEROU PŮJDE, RESP. NEŽ PŘIMĚŘENÁ TRŽNÍ HODNOTA ODMĚN, NA KTERÉ JE MOŽNÉ PŘEVÉST VAŠE NEVYČERPANÉ PLATNÉ A NEZRUŠENÉ BODY, BUDE-LI SE SPOR TÝKAT OBECNĚ VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU.

Náhrada škody

Zavazujete se, že společnosti Toluna a její mateřské společnosti a jejím sesterským a dceřiným společnostem nahradíte škodu a ochráníte je i členy jejich statutárních orgánů, jejich vlastníky, zaměstnance a zástupce před veškerými nároky, ztrátami, požadavky na náhradu škody, soudními spory, pokutami, odvody a náklady (včetně přiměřených výdajů na právní zastoupení (i prostřednictvím vlastního právníka či právního oddělení) a vypracování znaleckých posudků), které vzniknou vaším užíváním této stránky a obsahem, který na ni umístíte, a v souvislosti s tím (dále jen souhrnně „nároky“), včetně nároků uplatňovaných třetími osobami. Souhlasíte s tím, že společnost Toluna má neomezené právo hájit se proti jakémukoli nároku a vypořádat jakýkoli nárok i bez vašeho předchozího svolení. Zavazujete se, že společnosti Toluna poskytnete veškerou součinnost nezbytnou k obhajobě proti jakémukoli nároku.

Zrušení účtu

Účet můžete kdykoli zrušit. Stačí, když společnosti Toluna pošlete e-mail na adresu contact@toluna.com nebo v sekci "Účet" kliknete na "odhlásit odběr emailů" a vyberete možnost zrušit svůj účet. Účet vám bude zrušen také v případě, že odejdete z panelu společnosti Toluna. Uzavřen bude v okamžiku, kdy bude panel vymazán nebo z něj odejdete. Berete proto na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše právo přístupu do programu Body Toluna, tak jak je popsáno výše, zanikne a veškeré body, které v tom okamžiku budou připsány na vašem účtu, propadnou bez ohledu na to, jak nebo kdy jste je získali. Ukončit účet může také kdykoli a z jakéhokoli důvodu společnost Toluna.

Daňové povinnosti

Je možné, že získané výhry podléhají v České republice zdanění podle platných právních předpisů. Berete proto na vědomí, že můžeme finančním úřadům na jejich žádost, případně pokud to budeme považovat za vhodné, předávat údaje nebo provádět srážku daně. Berete na vědomí a zavazujete se, že společnosti Toluna sdělíte případné další osobní údaje, které bude potřebovat ke splnění své informační povinnosti nebo k provedení srážky daně. Nesdělíte-li požadované údaje do 30 dnů od odeslání žádosti společností Toluna na e-mailovou adresu zaregistrovanou v tom okamžiku, může se stát, že vám propadnou body nebo získané výhry.

Odkazy

Společnost Toluna vám může pro usnadnění poskytovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Poskytnutí takového odkazu ale v žádném případě neznamená, že společnost Toluna takovou stránku schvaluje, a naopak. Souhlasíte s tím, že společnost Toluna nenese odpovědnost za prostudování nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu nebo internetových stránek třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim žádnou záruku a nenese za ně ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran odpovědnost. Souhlasíte s tím, že nebudete materiály třetích stran používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva třetích stran, a že společnost Toluna nenese odpovědnost za jakékoliv takové použití z vaší strany.

Písemná komunikace

Písemná oznámení pro vás: Veškerá oznámení, která vám máme povinnost zasílat, vám můžeme předávat tak, že je uveřejníme na této stránce. Souhlasíte také s tím, že vám je podle vlastního uvážení můžeme posílat také e-mailem, a to včetně případných předvolání a dalších dokumentů týkajících se soudních řízení. Písemná oznámení můžeme zasílat na jakoukoli e-mailovou nebo jinou adresu, kterou uvedete při registraci. Zavazujete se, že budete dbát na to, aby byla uvedená adresa aktuální, a že budete sledovat oznámení zveřejňovaná na této stránce.

Písemná oznámení pro nás: Dostáváme hodně e-mailů a ne každý náš zaměstnanec je schopen vyřizovat jakoukoli komunikaci, proto se zavazujete, že nám budete písemná oznámení posílat poštou na adresu Toluna SAS, Panel Team, 1bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francie. Vyžadují-li platné právní předpisy, abychom i přes výše uvedené ustanovení přijímali oznámení e-mailem, zavolejte nám nejprve na telefonní číslo +33(0)140897100, kde se dozvíte e-mailovou adresu zřízenou k přijímání takových oznámení.

Úplnost ujednání, různé.

Tyto podmínky včetně ustanovení, která jsou do nich vložena (např. zásady ochrany osobních údajů), a případné další podmínky a ustanovení na této stránce upravující konkrétní aktivity a veškerá naše sdělení a vaše souhlasy (dále jen „úplné ujednání“) na této stránce představují úplné ujednání mezi námi a žádná ze stran se nebude opírat o jakákoli jiná tvrzení druhé strany, která nejsou výslovně zahrnuta do tohoto úplného ujednání. Bude-li některé z ustanovení tohoto úplného ujednání shledáno příslušným soudem jako neplatné, nebude tím dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení za předpokladu, že bude zachováno rozložení rizik v maximální možné míře. Nebudeme-li jednat v případě porušení podmínek, nebude to znamenat, že se vzdáváme práva jednat v případě dalších nebo podobných porušení. Dodržování sjednaných lhůt je pro toto úplné ujednání zásadní.

Informování osoby odpovědné za ochranu autorských práv

Společnost Toluna ctí práva třetích osob k duševnímu vlastnictví a požaduje, abyste je dodržovali i vy. Kdokoli se bude domnívat, že bylo jeho dílo reprodukováno na této stránce způsobem, který porušuje autorská práva, na to může upozornit osobu pověřenou ochranou autorských práv na této stránce s uvedením těchto údajů:

 • Elektronický nebo fyzická podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka autorského práva.
 • Označení díla, u něhož došlo k údajnému porušení autorských práv.
 • Označení materiálu, který údajně porušuje autorská práva, a dostatečně přesný popis na to, abychom mohli takový materiál vyhledat.
 • Adresa, telefonní číslo a případně e-mailová adresa, na nichž je možné stěžovatele kontaktovat.
 • Prohlášení, že se stěžovatel v dobré víře domnívá, že použití materiálu uváděným způsobem není vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo ze zákona povoleno.
 • Prohlášení, že údaje v oznámení jsou přesné a že je stěžovatel při vědomí postihu za úmyslně nepravdivé tvrzení oprávněn jednat za vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo.

Stížnost nebo oznámení o porušení autorského práva je třeba zaslat právnímu oddělení společnosti (žádná jiná oznámení na uvedené kontaktní údaje neposílejte):

 • poštou: Toluna USA, Inc., 21 River Road, Wilton CT 06897, Attn. General Counsel
 • telefonicky: 203 834 8585
 • faxem: 203 834 8686
 • e-mailem: legalNA@TOLUNA.com

Další informace

S případnými stížnostmi se můžete obracet také poštou na adresu Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, Francie.

Pravidla pro měsíční slosování o peněžité výhry

Maximální částka a podmínky pro účast:

Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby s trvalým pobytem v těchto zemích: Irsko, Španělsko, Finsko, Belgie, Francie, Nizozemsko, Rakousko, Německo, Řecko, Portugalsko, Spojené království, Rusko, Polsko, Austrálie, Argentina, Mexiko, Peru, Chile, Japonsko, Švédsko, Česká republika, Dánsko, Čína, Norsko, Brazílie, Singapur, Švýcarsko, Hongkong, Indie, Korejská republika, Nový Zéland, Jihoafrická republika, Turecko, Malajsie, Filipíny, Thajsko, Itálie, Kolumbie, Taiwan, Pakistán, Maďarsko, Saudská Arábie a Maroko Do soutěže se mohou přihlásit osoby starší 13 let včetně, není-li v pozvánce uvedeno něco jiného. Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky, vyplnění stanoveného průzkumu trhu nebo jeho vyplnění do určité doby (podle podmínek pro účast v průzkumu), vyplnění stanoveného dotazníku k profilu (průzkum osobních zájmů) nebo vstupního dotazníku pro stanovený průzkum, uplatnění požadovaného počtu bodů v rámci programu Body Toluna, nebo zaslání dopisu či pohlednice v případě, že soutěž umožňuje přihlášení zdarma (viz níže). Jakmile budete vyzváni (po vyplnění nebo ukončení průzkumu), musíte potvrdit požadované kontaktní údaje, abychom vás mohli zařadit do slosování. Z každé domácnosti může vyhrát pouze jedna osoba. Bude-li výherce mladší osmnácti (18) let, získá výhru jeho rodič nebo zákonný zástupce. O průběhu a podmínkách pro účast rozhoduje výhradně společnost Toluna. Zaměstnanci společnosti Toluna a jejich rodinní příslušníci, její dodavatelé, zákazníci, distributoři a obchodní zástupci, její sesterské a dceřiné společnosti a její PR a reklamní agentury jsou ze slosování vyloučeni. Účast v soutěži není podmíněna nákupem. Tam, kde to zakazují platné právní předpisy, je soutěž od samého počátku neplatná.

Tato soutěž je k dispozici všem uživatelům naší mobilní aplikace, a není sponzorovaná, autorizovaná či podporovaná společností Apple nebo Google.


Výherci a výhry:

Výherce bude vybrán náhodně ze všech platných přihlášek. Slosování bude probíhat jednou měsíčně.

Hodnota výher v těchto slosováních nepřekročí příslušnou celkovou částku uvedenou u příslušné země (celkem bude dvacet výherců). Podrobnosti viz níže. Upozorňujeme, že z praktických důvodů budou některé výhry vypláceny formou dárkových poukazů platných všude, kde jsou přijímány. Za případné zdanění výhry odpovídá výhradně výherce. Výhry jsou nepřevoditelné a nelze požadovat výměnu za jinou výhru.

Země Celková hodnota ceny Měna Hlavní cena 1. cena 2. cena 3. a 4. cena 5., 6., 7. cena 8. až 19. cena
Eurozóna 5 000 EUR 2 000 1 000 500 150 100 75
Spojené království 5 000 GBP 2 000 1 000 500 150 100 75
Rusko 50 000 RUB 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Polsko 8 000 PLN 3 200 1 600 800 240 160 120
Austrálie 5 000 AUD 2 000 1 000 500 150 100 75
Argentina 15 000 ARS 6 000 3 000 1500 450 300 225
Mexiko 50 000 MXN 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Peru 15 000 PEN 6 000 3 000 1500 450 300 225
Chile 4 000 000 CLP 1 600 000 800 000 400000 120000 80000 60000
Japonsko 500 000 JPY 200 000 100 000 50000 15000 10000 7500
Švédsko 50 000 SEK 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Česká republika 40 000 CZK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Dánsko 40 000 DKK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Čína 10 000 CNY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Norsko 40 000 NOK 16 000 8 000 4000 1200 800 600
Brazílie 5 000 BRL 2 000 1 000 500 150 100 75
Singapur 5 000 SGD 2 000 1 000 500 150 100 75
Švýcarsko 8 000 CHF 3 200 1 600 800 240 160 120
Hong Kong 50 000 HKD 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Indie 250 000 INR 100 000 50 000 25000 7500 5000 3750
Korejská republika 7 000 000 KRW 2 800 000 1 400 000 700 000 210000 140000 105000
Nový Zéland 10 000 NZD 4 000 2 000 1000 300 200 150
Jihoafrická republika 50 000 ZAR 20 000 10 000 5000 1500 1000 750
Turecko 10 000 TRY 4 000 2 000 1000 300 200 150
Malajsie 20 000 MYR 8 000 4 000 2000 600 400 300
Thajsko 200 000 THB 80 000 40 000 20000 6000 4000 3000
Indonésie 60 000 000 IDR 20 000 000 10 000 000 6 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
Filipíny 250 000 PHP 100 000 50 000 25 000 7500 5000 3750
Kolumbie 15 000 000 COP 7 000 000 3 000 000 1 000 000 500 000 400 000 150 000
Taiwan 200 000 TWD 80 000 40 000 20 000 6 000 4 000 3 000
Pakistán 500 500 PKR 200 000 110 000 60 000 20 000 10 000  5000
Maďarsko 1 500 000 HUF 600 000 300 000 1700 000 50 000 30 000 20 000
Saudská Arábie 20 000 SAR 8 000 4 000 2 000 600 400 300
Maroko 50 000 MAD 20 000 10 000 5 500 2 000 1 500 500

 

O seznam výherců můžete požádat písemně. K žádosti přiložte obálku s nadepsanou adresou a nalepenou poštovní známkou a pošlete ji na adresu:
Zadavatel:
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
Francie

Šance na výhru:

Šance na výhru závisí na počtu platných přihlášek do slosování.

Oznámení a podmínky:

Všichni výherci budou o výhře informováni e-mailem za šest až osm týdnů po slosování. Čtyři až šest týdnů po oznámení by jim měly být doručeny šeky. Výherce může být požádán, aby vyplnil a společnosti Toluna zaslal zpět čestné prohlášení o splnění podmínek a případně ještě prohlášení o zproštění odpovědnosti (pokud to bude společnost Toluna považovat za nezbytné). Bude to případně uvedeno v e-mailu s oznámením o výhře. Prohlášení musí být společnosti Toluna doručeno do tří týdnů od oznámení o výhře (e-mailem), jinak výhra propadá a náhodným slosováním bude vybrán jiný výherce.

Bude-li společnost Toluna potřebovat ještě nějaké další kontaktní údaje nebo doklady, bude o tom výherce informovat e-mailem a v některých případech (pokud to bude nezbytné) i telefonicky. O tom, že byl výherce vybrán, bude informován nejpozději do tří dnů. Nebude-li uvedeno něco jiného, bude pak muset zástupci společnosti Toluna potvrdit nebo případně opravit své kontaktní údaje stejným způsobem, jakým byl o výhře informován - e-mailem, v některých případech (bude-li to nezbytné) telefonicky. Bude-li společnost Toluna požadovat ještě další kontaktní údaje nebo doklady, může výherce očekávat, že mu bude výhra doručena do čtyř až šesti týdnů poté, co společnost Toluna obdrží požadované informace. Neobdrží-li společnost Toluna veškeré požadované kontaktní údaje nebo doklady do dvou pracovních týdnů, bude náhodným slosováním vybrán jiný výherce.

Zproštění odpovědnosti:

Společnost Toluna a její partneři a zákazníci spojení s průzkumy trhu nenesou odpovědnost za ztrátu, včasné doručení přihlášky nebo její doručení na správnou adresu ani za případné škody, ztráty nebo zdravotní újmu způsobené (a) technickou chybou související s počítači, servery, poskytovateli, telefonními nebo síťovými linkami, (b) tiskovou chybou, (c) chybou při slosování nebo zpracování přihlášek, (d) včasné doručení poštovní zásilky, její ztrátu nebo nedoručení nebo (e) zdravotní újmu nebo škodu na majetku způsobenou přímo či nepřímo v celém rozsahu nebo částečně tím, že se účastník zúčastní slosování nebo přijme výhru. Odpovědnost za zdanění a případné další poplatky za přepravu, manipulaci a doručení nese výhradně výherce, a to i v případě, že jejich částka přesáhne hodnotu výhry. Přijetím výhry se výherce vzdává práva požadovat náhradu případných nákladů na vyplacení výhry nebo cestovních výloh vzniklých v souvislosti s vyplacením výhry jakožto nákladů na získání výhry. Zároveň se vzdává práva uplatňovat jakékoli nároky z odpovědnosti, které mohou vzniknout z vyplacení nebo uplatnění výhry.

Výherce rovněž nese výhradní odpovědnost za veškeré další náklady jakékoli povahy, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím výhry. S výjimkou zemí, kde je to zakázáno, je přijetí výhry považováno za výhercův souhlas s použitím jeho jména, fotografie a biografických údajů k reklamním a propagačním účelům bez nároku na další odměnu. Jestliže výherce nebude souhlasit s používáním jeho jména nebo fotografie k reklamním a propagačním účelům, musí to společnosti Toluna sdělit v okamžiku oznámení výhry.

Řádné chování:

Společnost Toluna si vyhrazuje právo vyřadit ze slosování podle vlastního uvážení každého, kdo (a) neoprávněně naruší nebo se pokusí neoprávněně narušit zpracování přihlášek, průběh slosování nebo některou z internetových stránek společnosti Toluna, (b) poruší pravidla slosování, (c) poruší podmínky služby, podmínky používání nebo obecná pravidla a zásady týkající se majetku nebo služeb společnosti Toluna nebo (d) bude jednat nepoctivě nebo s nekalým úmyslem někoho obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat mu nebo ho trápit.

Tam, kde to zakazují platné právní předpisy, je slosování od samého počátku neplatné. Slosování se řídí platnými místními právními a jinými předpisy.

Společnost Toluna si vyhrazuje právo slosování zrušit, pozastavit nebo upravit, pokud by hrozilo, že nebude spravedlivé kvůli podvodu či technické chybě nebo z jiného důvodu, který společnost Toluna nemůže s vynaložením přiměřeného úsilí ovlivnit. Účastníci se zavazují, že se budou řídit těmito pravidly slosování a rozhodnutími společnosti Toluna, která budu ve všech ohledech konečná a závazná.

Pravidla hry o okamžitou výhru Gifties

Hry o okamžitou výhru Gifties (dále jen „hra“) se mohou zúčastnit pouze osoby, které mají trvalé bydliště v České republice a jsou starší 13 let včetně. Členové komunity Toluna mohou za body Toluna nakupovat virtuální zboží. Za každý virtuální výrobek, který zakoupíte, získáváte možnost vyhrát místo virtuálního výrobku výrobek skutečný. Můžete také poslat jeden (1) e-mail na tuto adresu s uvedením svého jména, uživatelského jména, poštovní adresy a soutěže o okamžitou výhru Giftie, do které se hlásíte. Získáte možnost jedné (1) hry zdarma. Za hru zdarma vám z vašeho účtu nebudou odečteny žádné body Toluna. Výherci jsou vybíráni náhodně. O výhře vás budeme informovat. Body Toluna se nedají převádět. Pokud někdo použije body jiného člena komunity Toluna, aby se mohl hry zúčastnit, nebo své body postoupí někomu jinému, převede je na někoho jiného, bude je sdílet s někým jiným, „půjčí“ je nebo „prodá“ někomu jinému nebo je s někým jiným za něco vymění, bude ze hry vyřazen. Bude-li výherce mladší osmnácti (18) let, získá skutečný výrobek jeho rodič nebo zákonný zástupce. O průběhu a podmínkách pro účast rozhoduje výhradně společnost Toluna. Zaměstnanci společnosti Toluna a jejich rodinní příslušníci, její dodavatelé, zákazníci, distributoři a obchodní zástupci, její sesterské a dceřiné společnosti a její PR a reklamní agentury jsou ze slosování vyloučeni. Účast ve hře není podmíněna nákupem. Možným výhercem uvedené ceny se stanete, jestliže budete první, kdo se do hry přihlásí ve stanovený okamžik nebo po něm. Výběr možných výherců je konečný a závazný. Tam, kde to zakazují platné právní předpisy, je hra od samého počátku neplatná. Pokusí-li se účastník získat víc než uvedený počet herních příležitostí, např. opakovaným použitím týchž nebo použitím několika různých účtů Toluna, e-mailových adres, identit, přihlášek a přihlašovacích údajů nebo jakékoli jiné metody, zneplatní tím všechny své herní příležitosti a navíc mu bude hrozit, že bude ze hry vyřazen. Použije-li účastník metodu nebo nástroj pro robotické, stále se opakující, automatické, účelově naprogramované nebo podobné přihlašování do soutěží, zneplatní tím všechny své herní příležitosti. V případě pochybností ohledně přihlášky do hry bude za účastníka považován oprávněný majitel účtu, který byl použit ke hře. Možní výherci mohou být požádáni, aby prokázali, že jsou oprávnění majitelé účtu.

Výběr výherců:

Výherci každé z cen ve hře budou vybíráni náhodně na základě počítačového slosování. Možní výherci musejí splňovat podmínky těchto oficiálních pravidel. Jestliže potenciální výherce podmínky těchto oficiálních pravidel nesplňuje, bude ze hry vyřazen a výhru bude možné přidělit jinému možnému výherci. Každému možnému výherci (případně jeho rodiči nebo zákonnému zástupci, je-li v zemi svého trvalého bydliště považován za neplnoletého) bude e-mailem na adresu uvedenou na jeho účtu zasláno oznámení a zároveň může být požádán, aby společnosti Toluna zaslal podepsané čestné prohlášení, že splňuje požadované podmínky, včetně prohlášení o zproštění odpovědnosti a souhlasu s použitím osobních údajů, pokud takový souhlas není zakázán (dále jen „čestné prohlášení“), aby se mohl o výhru přihlásit. Společnost Toluna může požadovat i splnění dalších podmínek. Nepodaří-li se možného výherce kontaktovat nebo nezašle-li zpět ve stanovené lhůtě podepsané čestné prohlášení, pokud bude požadováno, bude možný výherce ze hry vyřazen. Jestliže bude možný výherce z nějakého důvodu vyřazen, a pokud to čas dovolí, bude moci společnost Toluna vybrat jiného výherce náhodným slosováním všech zbývajících platných přihlášek. Mohou se konat až tři náhradní slosování. Budou-li vyřazeni všichni možní výherci, nezíská příslušnou výhru nikdo. Tam, kde to platné právní předpisy nezakazují, udělují účastníci (resp. rodiče nebo právní zástupci neplnoletých účastníků) tím, že se hry zúčastní, společnosti Toluna a jí určeným osobám souhlas s použitím jejich jména, fotografie, hlasu, biografického materiálu a údajů o místě a kraji trvalého bydliště k reklamním a propagačním účelům ve všech médiích používaných v současné době a v budoucnosti kdekoli na světě, a to bez časového omezení, bez nároku na další odměnu a bez předchozího upozornění nebo svolení.

Výhry:

Šance na výhru ve hře závisí na počtu výher v dané hře a na počtu platných herních příležitostí v průběhu hry. Výherce nemá právo požadovat náhradu za výhru, výměnu ani převedení výhry. Není možné požadovat místo výhry částku v hotovosti. Společnost Toluna si vyhrazuje právo nahradit jakoukoli výhru jinou výhrou stejné nebo vyšší hodnoty. Výherce odpovídá za zdanění a uhrazení případných poplatků v souvislosti s přijetím a/nebo používáním výhry.

Všeobecné podmínky účasti:

Hra se řídí platnými právními předpisy. Veškeré podklady zaslané v souvislosti s hrou se stávají vlastnictvím společnosti Toluna a nejsou vraceny zpět. Jestliže hra nebude moci z nějakého důvodu proběhnout podle plánu, např. kvůli pravidelné plánované údržbě, nákaze počítačovým virem, chybě programu, neoprávněnému zásahu, podvodnému jednání, technickému selhání nebo z jiné příčiny, která naruší nebo nepříznivě ovlivní pořádání, bezpečnost, spravedlnost, poctivost nebo řádný průběh hry, vyhrazuje si společnost Toluna právo podle vlastního uvážení vyřadit ze hry osobu, která zasáhla do průběhu, zabezpečení nebo pořádání hry nebo za takový zásah nese odpovědnost, a hru zrušit, upravit nebo ukončit. Bude-li hra z nějakého důvodu přerušena, může se společnost Toluna podle vlastního uvážení rozhodnout uspořádat náhodné slosování všech platných přihlášek, které obdrží do data přerušení hry, o některé nebo všechny výhry nabídnuté v soutěži. POKUS O ÚMYSLNÉ POŠKOZENÍ NEBO NARUŠENÍ ŘÁDNÉHO PRŮBĚHU HRY MŮŽE BÝT POVAŽOVÁN ZA TRESTNÝ ČIN NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ DELIKT. SPOLEČNOST TOLUNA SI V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VYHRAZUJE PRÁVO POŽADOVAT PO TAKOVÉ OSOBĚ NÁHRADU ŠKODY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ VÝŠI POVOLENÉ ZÁKONEM. Rozhodne-li se společnost Toluna nevymáhat plnění některé z podmínek těchto pravidel, neznamená to, že se daného ustanovení vzdává.

Zproštění/omezení odpovědnosti:

S výjimkou zemí, kde je to zakázáno, se účastníci účastí ve hře zavazují, že společnost Toluna, její mateřskou společnost, její dceřiné a sesterské společnosti, její reklamní partnery a jejich zástupce, členy jejich statutárních orgánů a zaměstnance (dále jen „zproštěné osoby“) zprostí odpovědnosti a budou je hájit před veškerými nároky, které vzniknou z účasti na hře nebo z přijetí, používání nebo zneužití výhry, např.: (a) neoprávněný lidský zásah do hry, (b) technická porucha počítačového hardwaru nebo softwaru, serverů, internetového připojení, telefonních linek nebo sítě, (c) zkreslený nebo chybný přenos dat, (d) typografická nebo tisková chyba v materiálech ke hře, (e) chyba v pořádání hry nebo zpracování přihlášek, (f) pozdní doručení poštovní zásilky nebo e-mailové zprávy, její ztráta, prodlení v jejím doručení, zachycení nebo nedoručitelnost zprávy, (g) neoprávněný lidský nebo strojový zásah do průběhu hry, např. neoprávněná manipulace, neoprávněné proniknutí do systému, krádež, virus, chyba, červ nebo poškození některé z částí hry, nebo (h) zdravotní újma nebo škoda na majetku, která může být způsobena přímo či nepřímo v plném rozsahu nebo částečně tím, že se účastník zúčastní hry nebo přijme výhru. Každý účastník se dále zavazuje, že odpovědnost zproštěných osob bude u všech nároků omezena výší částky za účast ve hře a že zproštěné osoby v žádném případě nebudou hradit náklady na právní zastoupení. Účastník se vzdává práva požadovat náhradu škody jakékoli povahy, např. škody s represivní funkcí, následné, přímé nebo nepřímé škody (kromě skutečných drobných výdajů), a práva na stanovení násobku nebo jinak zvýšené částky náhrady škody. Potvrdí-li se, že byla účastníkova přihláška z nějakého důvodu omylem vymazána, ztratila se nebo byla zničena nebo poškozena, bude moci účastník jako náhradu požadovat pouze další herní příležitost v dané hře, pokud to bude možné. V každé hře bude vždy rozdělen pouze stanovený počet výher. Výhry budou rozdělovány tak, jak jsou. Stane-li se, že bude vyrobeno, vypěstováno, naprogramováno nebo z nějakého technického či jiného důvodu získáno víc výher, než kolik jich bylo pro danou hru stanoveno, vyhrazuje si společnost Toluna právo rozdělit na základě náhodného slosování mezi všechny účastníky s oprávněným platným a dosud nepřiděleným nárokem na výhru pouze stanovený počet výher.

Informace od účastníků budou společnosti Toluna k dispozici pro její potřebu a podle jejího uvážení. Na používání těchto informací se vztahují zásady společnosti Toluna pro ochranu osobních údajů, které najdete tady. Získáte-li výhru v nějaké hře, bude moci společnost Toluna použít vaši fotografii k reklamním účelům jakýmkoli způsobem známým v současné době nebo objeveným někdy v budoucnu.

 

Hosting company:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Storno
Pracujeme na tom...
Když nahrajete Vaši fotku, Váš profil bude vypadat lépe
Nahrát